หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 

ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ คู คลอง เขื่อน ฝาย ให้ครอบคลุมพื้นที่

พัฒนาและปรับปรุงระบบไฟฟ้า ประปา และการสรรหาพลังงานทดแทน

จัดให้มีและพัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และเพื่อการเกษตร

การวางและจัดทำระบบผังเมือง
 

ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการวางแผน การประกอบอาชีพ การลงทุน พาณิชกรรม การเกษตรและอุตสาหกรรม

ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว
 

ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา การกีฬา และนันทนาการ

พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณสุขและการอนามัย

ส่งเสริมและสนับสนุนสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์แก่เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์และผู้ด้อยโอกาส

พัฒนา ปรับปรุงแหล่งชุมชน ที่อยู่อาศัย และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

ส่งเสริมและบำรุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ส่งเสริม สนับสนุนการจัดระเบียบชุมชน สังคม และความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน และการบรรเทาสาธารณภัย